Årskurs 1-6 samt Sofia Distans
Svenska skolan japan

Årskurs 1-6

Svenska skolan i Tokyo erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn där svenskan är ett levande språk i hemmet. Vår undervisning följer skolverkets styrdokument: “Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet".


Undervisningen inriktar sig på att upprätthålla och utveckla barnens kunskaper i svenska språket, svenskt samhälle och svensk kultur.


Syftet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:


• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,


• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,


• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,


• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,


• reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i andra länder.


Eleverna är indelade i grupper utefter ålder och språknivå.


Vi strävar efter att ha en lärare och en assistent i varje klassrum. Hög personaltäthet är viktigt för att på bästa sätt kunna handleda våra

elever under lektionstiden.


Förutom att vi jobbar med fristående språkövningar av olika slag jobbar vi också med det svenska språket utifrån ett på skolan gemensamt tema. Läsåret (2014-15) var temat ”En läsande klass”. Läsåret (2015/16) var temat svensk geografi. Läsåret 2016/17 var temat kända svenska personer. Läsåret 2017/18 var temat svensk historia.


I grupp 1 där vi jobbar med bokstäver och ord som ska bli till meningar läggs största fokus på läs- och

skrivinlärning och temat blir sekundärt. I grupp två, tre och fyra lägger vi mer fokus på själva temat.


Om du har barn som vill börja hos oss eller om du har några frågor hör av dig till sekreterare@svenskaskolantokyo.org


OBS! Intag för de allra yngsta eleverna sker på höstterminen det år man fyller 6 år.

Sofia Distans

I årskurserna 6-9 samarbetar vi med Sofia Distans i Stockholm. Kommunikationen mellan lärare i Sverige och elev sker via den datorbaserade lärplattformen Canvas. Undervisningen följer grundskolans kursplaner och betygskriterier och eleverna får betyg i åk 6-9. Eleverna följer tydliga arbetsplaner som ger eleverna frihet och ansvar att planera sina studier. Obs! Svenska Skolan Tokyo tillhandahåller EJ med datorer. Det får eleven själv stå för.

Eleverna kan välja att läsa på distans redan från årskurs 6. Det finns från årskurs 7 möjlighet att välja svenska 2 som är mer anpassat för elever med svenska som andraspråk.


Till Sofia Distans måste man själv anmäla sig och materialet skickas då hem till eleven.

 

Blanketter, bilagor och information finns på:

http://www.sofiadistans.nu/anmalan/

Sebastian Lagberg fungerar som handledare och finns på plats på skolan för att hjälpa och stödja eleverna i deras arbete samt att strukturera studierna. Men eleven ansvarar själv för sina egna studier och att inlämningsuppgifter görs i tid inför bedömning. Eleven vänder sig också till sin klassföreståndare på Sofia Distans med eventuella allmänna frågor dvs icke ämnes specifika. Klassföreståndaren på Sofia Distans har som ansvar, utöver att besvara elevens frågor, även att bedöma elevernas uppgifter utifrån mål och betygskriterier. De sänder ut omdömen och tar kontakt med elev eller målsman vid behov. 

För att skolmaterial ska hinna fram till skolstart vill vi att anmälan till Sofia Distans bör göras senast den 1 juni.

Handledare på högstadiet är Sebastian Lagberg

svenskundervisning i tokyo

Aktuellt


-------------


Skolstart HT2020
9 september

 

-------------

 

Ett tips till er föräldrar!

Boken "I Love Svenska" är en ny bok full med information och tips på hur man kan hjälpa flerspråkiga barn med svenskan i utlandet.

Läs mer om boken här

 

Copyright Svenska Skolan Tokyo © All Rights Reserved