Sofia Distans

Svenska skolan i Tokyo samarbetar med Sofia Distans i Stockholm för undervisning i årskurserna 6-9. Kommunikationen och lärande sker mellan lärare i Sverige och elev på plats lokalt, via den digitala utbildningsplattformen Canvas. Undervisningen följer grundskolans kursplaner och betygskriterier, och eleverna får betyg i de ämnen de studerar. Flertalet av våra elever läser endast svenska, och man kan då välja antingen svenska (Svenska A) eller svenska som andraspråk (Svenska B). Man kan också läsa andra ämnen som finns i den svenska kursplanen. Det finns tydliga arbetsplaner för varje uppgift som ger studenterna frihet och ansvar att planera sina egna studier. Man måste anmäla sig själv till Sofia Distans och man anger på sin anmälan om eleven ska läsa via svenska skolan i Tokyo. Materialet för respektive kurs skickas direkt hem till eleven. Blanketter, bilagor och information finns på: http://www.sofiadistans.nu/anmalan/

För att skolmaterial ska hinna fram till skolstart vill vi att anmälan till Sofia Distans bör göras senast den 1 juni för terminsstart till HT och senast 1 december för terminsstart till VT.

På plats eller online?

Man kan läsa Sofia Distans hos oss på svenska skolan i Tokyo på två sätt: Man deltar på plats på Tokyo International School (TIS) vid varje lektionstillfälle och arbetar individuellt med sina uppgifter men med direkt support från handledaren. Man kan också välja att få handledning online via Zoom. Då har man istället schemalagda tider med handledaren för genomgång av uppgifter, frågor och uppföljning veckovis.

Oavsett hur man väljer att genomföra sina Sofia Distans studier, på plats eller online, så är vår handledare där för att underlätta er vardag genom att ta full kontroll över ditt barns studieplanering och uppföljning.

Handledarens vs. klassföreståndarens roll och ansvar

Handledarens roll är att hjälpa, strukturera och tydliggöra elevernas arbete. Viktigt att komma ihåg att eleven ansvarar själv för sina studier och att inlämningsuppgifter lämnas in i tid. Handledaren har tät kontakt med elevens föräldrar och rapporterar veckovis detaljerad information kring elevens status. För hjälp kring grammatik, svenska språket eller andra allmänna frågor kring kursen som kan uppstå, så ska eleven vända sig till sin klassföreståndare på Sofia Distans. Klassföreståndaren på Sofia Distans har som ansvar, utöver att besvara elevens frågor, även att bedöma elevernas uppgifter utifrån mål och betygskriterier. De sänder ut omdömen/betyg och tar kontakt med elev eller målsman vid behov.

Handledare är Camilla Palm]

Om du har barn som vill börja hos oss eller om du har några frågor, kontakta oss: sofiadistans@svenskaskolantokyo.org